Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 - các doanh nghiệp cần lưu ý đến những chỉ tiêu nào?

Thời gian đọc: 9 phút
Quản trịBài viết
04/02/23 22:23:05 | Lượt xem: 34

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, năm 2020, hiệu suất sử dụng lao động của toàn bộ doanh nghiệp đạt 16,5 lần, tăng 1,04 lần so với năm 2019; chỉ số nợ đạt 2 lần, bằng 0,96 lần so với năm 2019.
 

Hiệu suất sử dụng lao động

Hiệu suất sử dụng lao động bình quân toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2020 đạt  16,5 lần. Theo khu vực kinh tế: Năm 2020, khu vực dịch vụ có hiệu suất sử dụng lao động đạt  cao nhất với 20,9 lần, vượt trội so với mức 13,8 lần của khu vực công nghiệp và xây dựng và mức 10,1 lần của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đây cũng là khu vực có mức tăng hiệu suất lao động so với năm 2019 cao nhất trong 3 khu vực (khu vực dịch vụ tăng  1,08 lần, khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cùng tăng 1,02 lần).

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 1

Theo loại hình doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp trong nước có hiệu suất sử  dụng lao động cao hơn doanh nghiệp FDI. Cụ thể, doanh nghiệp ngoài nhà nước có hiệu  suất sử dụng lao động cao nhất đạt 18,9 lần, tiếp đến là doanh nghiệp nhà nước 18,5 lần và  thấp nhất là doanh nghiệp FDI với 12,9 lần.

Theo quy mô doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp quy mô vừa có hiệu suất sử  dụng lao động cao nhất với 17,3 lần, tiếp đến là doanh nghiệp có quy mô lớn 16,9 lần;  doanh nghiệp quy mô nhỏ 16,4 lần; thấp nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ 9,5 lần.

Chỉ số nợ

Chỉ số nợ chung của toàn bộ doanh nghiệp năm 2020 là 2 lần, nói cách khác,  tổng số nợ bình quân của doanh nghiệp năm 2020 gấp 2 lần vốn tự có bình quân của  doanh nghiệp.

Theo khu vực kinh tế: Năm 2020, khu vực dịch vụ có chỉ số nợ cao nhất với 2,7 lần;  khu vực công nghiệp và xây dựng 1,3 lần; thấp nhất là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy  sản 0,6 lần. Chỉ số nợ năm 2020 của khu vực dịch vụ không thay đổi so với năm 2019,  trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng bằng 0,87 lần, khu vực nông, lâm nghiệp và  thủy sản bằng 0,79 lần.

Theo loại hình doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp nhà nước có chỉ số nợ là 3,5  lần; doanh nghiệp ngoài nhà nước 1,9 lần và doanh nghiệp FDI 1,5 lần. Chỉ số nợ năm  2020 của ba loại hình doanh nghiệp đều giảm, bằng 0,96 lần năm 2019.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2

Theo quy mô doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp quy mô lớn có chỉ số nợ cao  nhất với 2,7 lần, tiếp đến là doanh nghiệp quy mô vừa 1,8 lần; khu vực doanh nghiệp quy mô nhỏ 1,4 lần; thấp nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ 0,8 lần. Chỉ số nợ năm 2020 của bốn loại quy mô doanh nghiệp đều giảm so với năm 2019: doanh nghiệp quy mô lớn bằng 0,98  lần; doanh nghiệp quy mô vừa bằng 0,77 lần; doanh nghiệp quy mô nhỏ bằng 0,92 lần;  doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ bằng 0,88 lần.

Chỉ số quay vòng vốn

Chỉ số quay vòng vốn năm 2020 của toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động có kết  quả SXKD đạt 0,6 lần, bằng 0,92 lần chỉ số quay vòng vốn năm 2019.

Theo khu vực kinh tế: Năm 2020, khu vực công nghiệp và xây dựng có chỉ số quay  vòng vốn đạt cao nhất với 0,9 lần, gấp 2 lần so với khu vực dịch vụ (0,44 lần) và gấp 2,4  lần so với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (0,37 lần). Chỉ số quay vòng vốn các khu  vực năm 2020 so với năm 2019: khu vực công nghiệp và xây dựng bằng 0,95 lần, khu vực  dịch vụ bằng 0,9 lần; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bằng 1,03 lần.

Theo loại hình doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp FDI có chỉ số quay vòng vốn  đạt cao nhất với 0,9 lần; doanh nghiệp ngoài nhà nước 0,6 lần; doanh nghiệp nhà nước có chỉ số quay vòng vốn thấp nhất với 0,3 lần. Chỉ số quay vòng vốn các loại hình doanh nghiệp năm 2020 giảm so với năm 2019: doanh nghiệp FDI bằng 0,91 lần; doanh nghiệp ngoài nhà nước bằng 0,94 lần; doanh nghiệp nhà nước bằng 0,87 lần.

Theo quy mô doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp quy mô vừa có chỉ số quay  vòng vốn cao nhất với 0,8 lần; tiếp đến là doanh nghiệp quy mô nhỏ 0,7 lần; doanh nghiệp có quy mô lớn 0,6 lần và thấp nhất là doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ chỉ với 0,1 lần. Chỉ  số quay vòng vốn các loại quy mô doanh nghiệp năm 2020 giảm so với năm 2019: doanh  nghiệp quy mô lớn bằng 0,93 lần; doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa 0,91 lần; doanh  nghiệp quy mô siêu nhỏ 0,92 lần.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 3

Hiệu suất sinh lợi

a) Hiệu suất sinh lợi trên tài sản (ROA) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2020 đạt 2,1%, bằng 0,95 lần so với năm 2019. Theo khu vực kinh tế: Năm 2020, khu vực công nghiệp và xây dựng có hiệu suất  sinh lợi trên tài sản đạt cao nhất với 3,6%, tiếp đến là khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 2,3% và thấp nhất là khu vực dịch vụ 1,3%.

Theo loại hình doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp nhà nước có ROA đạt 1,9%;  doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 1,1% và doanh nghiệp FDI đạt cao nhất với 5,2%. Theo quy mô doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp quy mô lớn có ROA đạt 3,1%; doanh nghiệp quy mô vừa 1%; doanh nghiệp có quy mô nhỏ -0,1% và doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ -0,7%.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 4

b) Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2020 đạt 6,3%, bằng 0,92 lần năm 2019.

Theo khu vực kinh tế: Năm 2020, khu vực công nghiệp và xây dựng có hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu đạt cao nhất với 8,3%, khu vực dịch vụ 4,8% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,7%.

Theo loại hình doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp nhà nước có hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu đạt 8,5%; doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 3,2% và doanh nghiệp FDI có hiệu suất cao nhất, đạt 12,8%.

Theo quy mô doanh nghiệp: Năm 2020, doanh nghiệp quy mô lớn có hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu đạt cao nhất với 11,3%; doanh nghiệp quy mô vừa 2,6%; doanh nghiệp quy mô nhỏ -0,3% và doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ -1,3%.

Thu nhập của người lao động

Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp năm 2020

Thu nhập bình quân tháng một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2020 đạt 9,5 triệu đồng, tăng 2,4% so với năm 2019.

Theo khu vực kinh tế: Khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2020 đạt cao nhất với 10,6 triệu đồng, giảm 1,4% so với năm 2019 (trong đó, ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các ngành kinh tế với 25 triệu đồng). Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9 triệu đồng, tăng 4,7% (trong đó ngành sản xuất và phân phối điện có mức thu nhập bình quân đạt cao nhất với 18,7 triệu đồng). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt mức thấp nhất trong các khu vực kinh tế với 6,2 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2019.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 5

Theo loại hình doanh nghiệp: So với năm 2019, doanh nghiệp nhà nước có mức thu nhập bình quân tháng một lao động trong năm 2020 đạt cao nhất với 15,3 triệu đồng, tăng7,9% (trong đó doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đạt 15,5 triệu đồng, tăng 12,1%); doanh nghiệp ngoài nhà nước 8,3 triệu đồng, giảm 0,5%; doanh nghiệp FDI 10,5 triệu đồng, tăng 4,5%.

Theo quy mô doanh nghiệp: Thu nhập bình quân tháng của một lao động năm 2020 tăng dần theo quy mô doanh nghiệp từ siêu nhỏ đến lớn. Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ có mức thu nhập thấp nhất với 4,3 triệu đồng/tháng và giảm sâu so với năm 2019 (giảm 38,0%); doanh nghiệp quy mô nhỏ có mức thu nhập 7,8 triệu đồng, giảm 2,8%; doanh nghiệp quy mô vừa với 9,4 triệu đồng, tăng 5,1%; doanh nghiệp quy mô lớn có mức thu nhập cao nhất đạt 10,8 triệu đồng, tăng 6,5%.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 6

Lời kết: 

Để tối ưu kết quả làm việc trong doanh nghiệp, bạn sẽ cần dùng đến các phần mềm CRM. Với khả năng thu thập dữ liệu từ khách hàng hiệu quả, CRM đã trở thành một công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp khai mở tiềm năng tăng trưởng của mình.

SlimCRM là một giải pháp CRM của Việt Nam đã đạt giải SaaS Adward tại hạng mục “Sản phẩm phần mềm tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Chắt lọc ưu điểm của các phần mềm quản lý trong và ngoài nước, SlimCRM có tất cả các tính năng thiết yếu, hiện đại nhưng vừa đủ đơn giản, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản trị dễ dàng và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Bạn có thể dùng thử phần mềm quản trị doanh nghiệp SlimCRM miễn phí tại đây.
 

SlimCRM - phần mềm quản lý

Xem thêm cùng chủ đề