Hướng dẫn xây dựng KPI và BSC cho Startup và SME

Thời gian đọc: 9 phút
Quản trịEbook
24/07/24 00:52:38 | Lượt xem: 541
Ebook hướng dẫn xây dựng KPI và BSC cho Startup và SMEDownload Now
KPI BSC

KPI và BSC là 2 phương thức quản trị phổ biến nhất được nhiều doanh nghiệp lựa chọn triển khai, nhưng phần đông lại đều thất bại. Để triển khai thành công Startup và SME cần quan tâm đến điều gì ? Những guidline ngắn gọn dưới đây từ SlimCRM sẽ chỉ ra cách xây dựng chỉ tiêu BSC KPI phù hợp cho các phòng ban!

BSC KPI là gì?

BSC KPI là viết tắt của Balanced Scorecard Key Performance Indicator. Đây là một hệ thống quản trị chiến lược bao gồm các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

BSC là một hệ thống quản trị chiến lược được phát triển bởi Robert Kaplan và David Norton vào năm 1992. Hệ thống này bao gồm bốn trụ cột chính:

 • Trục tài chính: Đo lường kết quả tài chính của doanh nghiệp.
 • Trục khách hàng: Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng.
 • Trục quy trình nội bộ: Đo lường hiệu quả của các quy trình nội bộ của doanh nghiệp.
 • Trục học tập và phát triển: Đo lường khả năng đổi mới và phát triển của doanh nghiệp.

KPI là các chỉ số đo lường được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. KPI cần phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan, và có thời hạn.

BSC KPI được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi các KPI, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Xem thêm:

1. BSC là gì? Ứng dụng thẻ điểm cân bằng cho doanh nghiệp nhỏ ra sao

2. Tổng hợp mẫu KPI cho các phòng ban: marketing, sales, HR,... mới nhất

BSC KPI là gì?
BSC KPI là gì? 

Ví dụ về BSC KPI

Dưới đây là một số ví dụ về BSC KPI:

1. Trục tài chính:

 • Doanh thu
 • Lợi nhuận
 • Tỷ suất lợi nhuận

2. Trục khách hàng:

 • Mức độ hài lòng của khách hàng
 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng
 • Tỷ lệ giới thiệu khách hàng

3. Trục quy trình nội bộ:

 • Thời gian phản hồi
 • Tỷ lệ lỗi
 • Hiệu suất hoạt động

4. Trục học tập và phát triển:

 • Tỷ lệ nhân viên được đào tạo
 • Tỷ lệ đổi mới
 • Năng suất lao động

BSC KPI là một công cụ quản trị chiến lược hiệu quả giúp doanh nghiệp theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược và đạt được thành công trong kinh doanh.

Mối quan hệ giữa BSC và KPI

BSC và KPI là hai công cụ quản trị chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được thành công. BSC là một hệ thống quản trị chiến lược bao gồm bốn trụ cột chính, trong khi KPI là các chỉ số đo lường được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa BSC và KPI được thể hiện như sau:

 • BSC cung cấp một khung làm việc để xác định các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Các mục tiêu chiến lược này sau đó được chuyển đổi thành các KPI để có thể đo lường và theo dõi.
 • KPI cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá hiệu quả của các mục tiêu chiến lược. Bằng cách theo dõi các KPI, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược.

BSC và KPI là hai công cụ bổ trợ cho nhau, giúp doanh nghiệp đạt được thành công trong kinh doanh. Dưới đây là một số ví dụ về mối quan hệ giữa BSC và KPI:

1. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là tăng doanh thu. KPI được sử dụng để theo dõi mục tiêu này có thể bao gồm:

 • Doanh thu hàng tháng
 • Doanh thu theo khu vực
 • Doanh thu theo sản phẩm

2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng. KPI được sử dụng để theo dõi mục tiêu này có thể bao gồm:

 • Mức độ hài lòng của khách hàng theo khảo sát
 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng
 • Tỷ lệ giới thiệu khách hàng

BSC và KPI là những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được thành công. Doanh nghiệp nên xây dựng và triển khai BSC và KPI một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Chiến lược xây dựng hệ thống BSC KPI cho doanh nghiệp

Để xây dựng hệ thống BSC KPI hiệu quả, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

1. Xác định mục tiêu chiến lược

Bước đầu tiên là xác định các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Các mục tiêu này cần phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan, và có thời hạn.

2. Xác định các trụ cột của BSC

BSC bao gồm bốn trụ cột chính: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, và học tập và phát triển. Mỗi trụ cột sẽ có các mục tiêu và KPI cụ thể.

3. Xác định các KPI

KPI là các chỉ số đo lường được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược. KPI cần phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan, và có thời hạn.

4. Phân bổ KPI cho các bộ phận

Các KPI cần được phân bổ cho các bộ phận trong doanh nghiệp để đảm bảo rằng tất cả các bộ phận đều tập trung vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược.

5. Xây dựng hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo cần được xây dựng để theo dõi tiến độ thực hiện các KPI. Hệ thống báo cáo cần phải đơn giản và dễ hiểu để các bộ phận có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu quả.

6. Triển khai hệ thống BSC KPI

Sau khi xây dựng hệ thống BSC KPI, doanh nghiệp cần triển khai hệ thống này cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp.

7. Theo dõi và đánh giá

Doanh nghiệp cần theo dõi và đánh giá hệ thống BSC KPI thường xuyên để đảm bảo rằng hệ thống này đang hoạt động hiệu quả.

Dưới đây là một số lưu ý khi xây dựng hệ thống BSC KPI:

 • Sự tham gia của lãnh đạo: Lãnh đạo doanh nghiệp cần tham gia tích cực vào quá trình xây dựng hệ thống BSC KPI để đảm bảo rằng hệ thống này phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp.
 • Sự ủng hộ của nhân viên: Nhân viên cần được đào tạo và hướng dẫn về hệ thống BSC KPI để họ có thể hiểu và thực hiện hệ thống này một cách hiệu quả.
 • Sự linh hoạt: Hệ thống BSC KPI cần được linh hoạt để có thể thay đổi khi doanh nghiệp cần.

Giải đáp một số thắc mắc liên quan

Mối liên hệ giữa KPI OKR, BSC là gì?

KPI, OKR và BSC là ba công cụ quản trị mục tiêu và hiệu suất quan trọng giúp doanh nghiệp đạt được thành công. Các công cụ này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau để doanh nghiệp có thể xác định, theo dõi và đạt được các mục tiêu của mình.

Mối quan hệ giữa KPI, OKR và BSC có thể được thể hiện như sau:

 • KPI là công cụ đo lường để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu của OKR và BSC.
 • OKR là công cụ giúp doanh nghiệp xác định và theo dõi các mục tiêu chiến lược, và các mục tiêu này sau đó được chuyển đổi thành các KPI để có thể đo lường và theo dõi.
 • BSC là hệ thống khung làm việc giúp doanh nghiệp xác định các mục tiêu chiến lược, và các mục tiêu này sau đó được chuyển đổi thành các OKR và KPI.

Xem thêm: KPI và OKR: Khác biệt và Cách kết hợp để thành công

Mối liên hệ giữa BSC KPI và 3P

BSC KPI 3P là một hệ thống quản trị chiến lược kết hợp giữa Balanced Scorecard (BSC), Key Performance Indicator (KPI) và Pay for Performance (3P). Hệ thống này giúp doanh nghiệp xác định, theo dõi và đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời xây dựng hệ thống lương thưởng công bằng và hiệu quả.

Xem thêm: Hệ thống lương 3P là gì ? Cách triển khai kèm mẫu excel chi tiết

Từ khóa: 
SlimCRM - phần mềm quản lý